A FITT-KER VITAL Kft. (a továbbiakban „A FITNESS”) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme iránt, azokat bizalmasan kezeli és minden olyan technológiai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát szavatolja.

Az „A FITNESS” mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzatban, valamint a hatályos magyar és Európai Unió jogszabályaiban foglaltakat.

Adatkezelő adatai:
Szolgáltató neve: FITT-KER VITAL Kft.
Címe: 1116 Budapest, Nándorfejérvári u. 40.
Edzőtermek címei:
A FITNESS ÚJBUDA: 1116 Budapest, Nándorfejérvári u. 40.
A FITNESS VÁC: 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 2.
A FITNESS PESTERZSÉBET: 1204 Budapest, Török Flóris utca 116.
A FITNESS GARAY: 1076 Budapest, Garay tér 20.

Szolgáltató elérhetőségei:
Levelezési cím: 1116 Budapest, Nándorfejérvári u. 40.
Webcím: www.afitness.hu
E-mail cím: info@afitness.hu
További, közvetlen elérhetőségeket a weboldalunkon talál meg az adott személyi edző, edzőterem oldalán.

A szolgáltató nyilvántartásba vételi adatai: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 01-09-288439

Alapfogalmak:

1. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

3. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

6. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

8. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

9. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

10. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

11. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelés általános alapelvei:

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. Személyes adat akkor kezelhető, ha
4.1. ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy
4.2. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

5. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

7. Az adatkezelés alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
7.1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
7.2. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 7.3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama:

1. Klubtagsági adatbázis: Az „A FITNESS” edzőtermek használatához a vendégeknek érvényes Klubtagsági regisztrációval kell rendelkezniük. A regisztráció során bekért adatokat és a beléptetéshez szükséges fotókat az „A FITNESS” a Smarttools nevű szoftverében tartja nyilván. Ezen adatokhoz, csak az „A FITNESS” és informatikai partnerei férhetnek hozzá:
1.1. Smarttools szoftver fejlesztője:
Név: FitExport Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1183 Budapest, Gyömrői út 89.
Adószám: 14631869-2-43
Webcím: http://smarttools.hu E-mail: info@smarttools.hu
1.2. Virtuális szerver szolgáltatónk:
Név: NAMTRAC Kft.
Cím: 1094 Budapest, Márton utca 23-25.
Adószám: 13869449-2-43
Webcím: https://www.namtrac.hu
E-mail: info@namtrac.hu

2. Hírlevél adatbázis: A www.afitness.hu látogatóinak lehetőségük van regisztrálni „A FITNESS” hírlevelekre. A klubtagok a Klubtagsági regisztráció során automatikusan feliratkozásra kerülnek. A hírlevelek alján található linkek segítségével, bármely érintett azonnal és automatikusan leiratkozhat.

3. „A FITNESS” weboldal süti kezelése: A www.afitness.hu színvonalas működéséhez elengedhetetlen sütik kezeléséről, a weboldal üzemeltetésébe bevont harmadik személyekről szóló információk:

Egyéb adatkezelések:

1. E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az “A FITNESS” a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
2. Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az „A FITNESS” által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A helyesbítést csak személyesen, az „A FITNESS” edzőtermek valamelyikében kérheti, adategyeztetést követően.
3. Visszavonás joga, törléshez való jog Az érintett kérheti az „A FITNESS” által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, a hozzájárulásának visszavonását. A törlést és hozzájárulás visszavonást csak személyesen, az „A FITNESS” edzőtermek valamelyikében kérheti, adategyeztetést követően. Az adatok törlése egyidejűleg a klubtagság felmondását is jelenti amely naptól az edzőtermek látogatása nem lehetséges. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; – a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; – vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
4. Panaszbejelentés Az érintett panaszt tehet az edzőtermekben helyileg kifüggesztett Vásárlók könyvébe. Amennyiben panasza egyik edzőteremhez sem köthető, panaszbejelentést tehet a www.afitness.hu/A_Fitness_Online_Panaszbejelento.pdf űrlap segítségével, melyet kitöltve várunk postai úton az „A FITNESS” levelezési címére, vagy az elektronikus formában az info@afitness.hu e-mail címre.
5. Adatvédelmi hatósági eljárás Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410 E
-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu